سایت شهید مرتضی مسیب زاده

با امید به رحمت و کمک خدا، سایت شهید مرتضی مسیب زاده به دست جمعی از دوستان ایشان در دست طراحی است.
به همین جهت از همه عزیزانی که طرحی یا ایده ای اعم از گرافیکی یا موضوعی در این زمینه دارند درخواست میشود که توسط اطلاعات زیر به ما منعکس نمایند.
این نظرات و پیشنهادات قطعا راهگشا خواهد بود.


ایمیل: ramandy.m@gmail.com    تلگرام: @ramandym    تلفن: 09127094368

شهید مرتضی مسیب زاده